Lokowanie farmy wiatrowej na działkach w naszej gminie, czyli odświeżamy naszym gminnym włodarzom pamięć lepiej, niż nalewka - tajemnica lepszej pamięci Ojca Klimuszko lub inne, tego typu środki.

W związku z brakiem wiedzy i niepamięcią naszych gminnych włodarzy na temat właścicieli działek, na których zaplanowana została inwestycja związana z budową farmy elektrowni wiatrowych w naszej gminie (pisaliśmy o tym między innymi tutaj – PPPPS z dnia 29.10.15), postanowiliśmy im trochę pomóc i odświeżyć ich, jakże zawodną, pamięć. Przeprowadziliśmy własne badania w tym zakresie i poniżej przedstawiamy nasze ustalenia. Nie są one oczywiście kompletne, bo też nie mamy dostępu do wszystkich dokumentów, do jakich dostęp byśmy chcieli mieć. Ale już te częściowe ustalenia, które uzyskaliśmy, wydają nam się bardzo interesujące … Interesujące tym bardziej, żę pytanie o właścicieli działek, na których została zaplanowana farma wiatrowa w naszej gminie, zostały zadane już wcześniej. Poniżej przypominamy naszą korespondencję na ten temat z Wójtem ...

01. Na spotkaniu w Cieciułowie, w dniu 27.03.2015, zostało zadane Wójtowi pytanie na temat lokowania farmy wiatrowej na gruntach, będących jego i syna własnością - odpowiedzi brak.
02. Pytanie zadane na spotkaniu w Cieciułowie zostało ponownie zadane Wójtowi, tym razem w formie e-mailowej.
W dalszym ciągu odpowiedzi brak.
03. Tym razem w formie wniosku o udzielenie informacji poublicznej dalej zadajemy pytanie, czy farma wiatrowa w Rudnikach będzie lokalizowana na terenach należących do Wójta lub członków jego rodziny.
04. Otrzymujemy odpowiedź z UG Rudniki, że nasi włodarze nie mają wiedzy na temat konkretnej lokalizacji turbin, ani też zawartych umów z właścicielami gruntów ...
05. Zadajemy kolejne pytanie, czy farma wiatrowa w Rudnikach będzie lokalizowana na terenach należących do Radnych Gminy Rudniki lub członków ich rodzin.
06. Na co otrzymujemy taką samą odpowiedź, że nasi włodarze nie mają wiedzy na temat konkretnej lokalizacji turbin, ani też zawartych umów z właścicielami gruntów ...

Dla nikogo teraz pewnie Ameryki nie odkryjemy, jak stwierdzimy, że przytoczone powyżej odpowiedzi na nasze zapytania są niestety wierutnym kłamstwem. Poniżej postaramy się to udowodnić ...

Tutaj znajduje się wykaz numerów działek, na których ma zostać wybudowana, wymarzona przez naszego Wójta i wiernego Przewodniczącego, farma wiatraków w naszej gminie. [źródło: RDOS Opole]

Poniżej natomiast, do wymienionych w przedmiotowym zestawieniu niektórych numerów działek postaramy się przyporządkować ich właścicieli, w wyniku czego otrzymujemy takie oto zestawienie:

01. Wójt Gminy Rudniki - Działka nr 214 [EW9 - Żytniów].
02. Syn Wójta Gminy Rudniki - Działka nr 356 [EW9 - Żytniów].
03. Przewodniczący Rady Gminy [Kadencje 5, 6 oraz 7] - Działka nr 32 [EW14 - Bobrowa].


Poza naszymi ulubionymi Włodarzami, którzy jak wyraźnie widać mają poważne problemy z pamięcią, na liście działek przeznaczonych pod farmę wiatrową znajduje się także bardzo wiele gruntów, będących własnością radnych V oraz VI kadencji, kiedy to ten irracjonalny pomysł powstał i dojrzewał. Wśród właścicieli działek, które udało nam się zidentyfikować znajdują się między innymi wymienione poniżej osoby. Jesteśmy jednak pewni, że poza nimi na liście powinni się znaleźć jeszcze członkowie rodzin, krewni oraz przyjaciele radnych tych dwóch kadencji. Nie dysponujemy jednak niestety odpowiednimi danymi, aby móc to upublicznić ...

04. Radny V kadencji z Żytniowa - Działka nr 40 [EW8 - Żytniów].
05. Radny V oraz VI kadencji z Julianpola - Działka nr 712 [EW28 - Julianpol].
06. Radny V oraz VI kadencji z Julianpola - Działka nr 740 [EW27 - Julianpol].
07. Radny V oraz VI kadencji z Julianpola - Działka nr 741 [EW27 - Julianpol].
08. Radny V oraz VI kadencji z Julianpola - Działka nr 742 [EW27 - Julianpol].
09. Radny V oraz VI kadencji z Julianpola - Działka nr 743 [EW27 - Julianpol].
10. Radny V oraz VI kadencji z Julianpola - Działka nr 744 [EW27 - Julianpol].
11. Radny V oraz VI kadencji z Julianpola - Działka nr 754 [EW26 - Julianpol].

Myślę, że na chwilę obecną wymienione powyżej przykłady wystarczą, aby wytłumaczyć sobie, dlaczego nasi włodarze oraz radni V i VI kadencji lobbowali i działali na korzyść wiatrakowego bandyty. Nie przeszkadzało im wcale, iż za sprawą zajmowanych stanowisk samorządowych byli oni jednocześnie instytucją orzekającą w sprawie, jak również stroną postępowania ze względu na fakt posiadania prawa własności działek, na których inwestycja ta została zaplanowana. Fakt ten bardzo wyraźnie wskazuje na konflikt interesów, narusza zasady przejrzystości oraz bezinteresownego reprezentowania interesów lokalnej społeczności przez władze samorządowe oraz budzi uzasadnione wątpliwości zarówno w bezinteresowny i zgodny z prawem charakter, jak również rzeczywisty cel planowanej budowy farmy wiatrowej w naszej gminie ... Ale przecież po raz kolejny nic się nie stało, Rudniki naprawdę nic się nie stało ... :)


PS (15 lutego 2017)

Oczywiście o ustalonych przez nas i przedstawionych powyżej faktach na temat zamierzonego lokowania wiatraków na działkach należących do Wójta, jego syna, wiernego Przewodniczącego i chytrych (bez)radnych, postanonwiliśmy poinformować, wydawało się nam, instytucje, które winny się tym zainteresować. Zaczęliśmy od Prokuratury w Oleśnie, która bez przeprowadzenia jakiegokolwiek rzetelnego śledztwa w tej sprawie, ją umorzyła. Następnie, nie odpuszczając, sprawą próbowaliśmy zainteresować Prokuraturę w Opolu, CBA oraz CBŚ, które mimo zainteresowania, zmuszone były obowiązującymi przepisami do skierowania sprawy do rozpatrzenia z powrotem przez Prokuraturę w Oleśnie. Dopiero zażalenie skierowane przez nas do Prokuratora Generalnego coś w tej sprawie ruszyło. Z oleskiej Prokuratury otrzymaliśmy pod koniec ubiegłego roku informację o wznowieniu i przedłużeniu śledztwa do dnia 31 grudnia 2016 roku. Po raz kolejny jednak przedmiotowe postępowanie nie zostało przez nich starannie przeprowadzone, a cała sprawa została, jak najszybciej było to tylko możliwe, ponownie umorzona. Młodszy aspirant Rejonowej Policji w Oleśnie postanowił zamknąć sprawę (pismo z dnia 28.12.2016), a oleski Prokurator wyraził na to zgodę. Podjętą decyzję uzasadniono w następujący sposób:
... należy podnieść kwestię lokalizacji działek, na których miało powstać 31 turbin wiatrowych produkujących energię elektryczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (transformatory, rozdzielnie) oraz przebieg kabli i dróg dojazdowych. Pan podnosi kwestię, że w.w. inwestycja miała stanąć na gruntach należących do Wójta Gminy Rudniki i Przewodniczącego Rady Gminy w Rudnikach jednakże jak ustalono przedmiotowa inwestycja była przewidziana na 48 działkach należących do 30 różnych właścicieli, a zawiadamiający w zawiadomieniu podnosi kwestię trzech działek. W związku z czym należy uznać, że zawiadamiający manipuluje faktami ...
Po przeczytaniu tak bzdurnego uzasadnienia, normalnemu człowiekowi odechciewa się wszystkiego. Dlaczego młodszy aspirant, bądź prokurator, nie chcą rzetelnie i starannie wykonywać pracy, której wykonywania się przecież kiedyś podjęli i za którą kasują zaakceptowane przez siebie wynagrodzenie? My sami, nie mając prawie żadnego dostępu do dokumentów inwestycji, ustaliliśmy, że co najmniej 11 z 48 działek, na których planowana była budowa farmy wiatrowej, należy do Wójta, Przewodniczącego bądź ówczesnych radnych lub osób z nimi spokrewnionych. Przypadek? W dalszym ciągu jestem przekonany, że jednak nie! Dlatego też sprawy nie odpuszczamy i kierujemy do Sądu Rejonowego w Oleśnie zażalenie na podjętą w tej sprawie przez młodszego aspiranta i prokuratora decyzję, licząc i mając nadzieję na przeprowadzenie w tej sprawie starannego śledztwa, zabezpieczenie dowodów i postawienie zarzutów osobom, którzy ponad interes lokalnej społeczności, do reprezentowania której zostali przez nas wybrani, przedkładają tylko i wyłącznie interes własny ...

PPS (9 marca 2017)

Niniejszym chciałbym zameldować, iż przedmiotowa sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Oleśnie. Tak, jak już wspominałem wcześniej, mam nadzieję i bardzo na to liczę, że w końcu ktoś przeprowadzi w tej sprawie staranne śledztwo, zabezpieczy dowody i uniemożliwi na zawsze Toadiemu, jego wiernemu Przewodniczącemu oraz im podobnym, chytrym (bez)radnym wykorzystywanie zajmowanych stanowisk społecznych w celu osiągnięcia prywatnych korzyści !

PPPS (17 lipca 2017)

Złożona przez nas skarga zostanie rozpatrzona 25 lipca 2017 r. przez Sąd Rejonowy w Oleśnie. Oczywiście nie liczymy na spektakularne skazanie Ightorna na tej sprawie, ale być może uda się przywrócić sprawę do ponownego zbadania w prokuraturze i postawienia winnym zarzutów, na co bardzo liczymy. O dalszych działaniach w tej sprawie będziemy na pewno Was informować :)Powrót do strony głównej
Strona internetowa "moje-rudniki.pl" jest zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Katowicach - Wydział I Cywilny w rejestrze dzienników i czasopism pod pozycją Pr.2927
Kod strony - moje-rudniki.pl (2018)