Mieszkaniec Dalachowa napisał(a):
2017.03.18 - 07:44
(Linki edytowane przez Moje_rudniki 31.01.2018)

W urzędzie Gminy Rudniki pracownikom fizycznym, to jest komunalnym z wykształceniem podstawowym i zawodowym wypłaca się co miesiąc na rękę 2800 netto za 8-godzinny dzień pracy zgodnie z zarządzeniem wójta z 2009 - numer zarządzenia 98/2009 - tutaj jest link do tego zarządzenia _LINK_. Pracownicy fizyczni, to jest komunalni powinni otrzymywać co miesiąc na rękę 1674 zł netto tak jak otrzymują w innych gminach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy - tutaj jest link do rozporządzenia z 2017 _LINK_. Należy napisać, że podobne praktyki wypłacania wyższego wynagrodzenia dotyczą wszystkich pracowników gminy Rudniki nieadekwatnie do wykształcenia. Wszyscy Mieszkańcy Gminy pracą za wynagrodzenie pracowników gminy Rudniki. Można by te pieniądze przeznaczyć na inny szlachetny cel.

Mieszkaniec Dalachowa napisał(a):
2017.03.21 - 06:25
(Linki edytowane przez Moje-Rudniki 31.01.2018)

W urzędzie gminy Rudniki (państwo w państwie) pracownik komunalny (fizyczny) po 8 klasach szkoły podstawowej zarabia z wysługą lat (20% dodatku za lata pracy pensji zasadniczej) 3800 brutto na miesiąc, to jest 2800 zł netto na rękę (konto bankowe) zgodnie z zarządzeniem wójta - numer zarządzenia z 2009 - nr 98/2009 z dnia 23 grudnia 2009. W innych gminach pracownik komunalny (fizyczny) po 8 klasach szkoły podstawowej zarabia z wysługą lat (20% dodatku za lata pracy pensji zasadniczej) - tutaj są opisane kategorie zaszeregowania - tutaj jest link internetowy _LINK_ Kategoria zaszeregowania pracownika komunalnego, fizycznego po szkole podstawowej lub szkole zasadniczej zawodowej jest VIII co daje na miesiąc pensję zasadniczą od 2017 roku 1840 brutto + 368 zł brutto za wysługę lat (20% pensji zasadniczej). Łącznie na miesiąc 2208 brutto, czyli na rękę (na konto bankowe) pracownik fizyczny otrzymuje 1656 zł netto - tak jest we wszystkich gminach w całej Polsce zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy - tutaj jest link internetowy do tego rozporządzenia _LINK_

Mieszkaniec Dalachowa napisał(a):
2017.03.21 - 06:50
NALEŻY TUTAJ NAPISAĆ, ŻE OSOBY PO KILKU KIERUNKACH STUDIÓW Z WYSŁUGĄ LAT MAJĄ NIECAŁE 3000 BRUTTO MIESIĘCZNIE, TO JEST OKOŁO 2000 NETTO NA MIESIĄC

Mieszkaniec Dalachowa napisał(a):
2017.03.21 - 06:52
W gminie Rudniki wszystkie osoby pracujące w Urzędzie Gminy Rudniki otrzymały pracę po znajomości

Mieszkaniec Dalachowa napisał(a):
2017.03.21 - 06:56
W innych miejscach pracy (zakładach pracy) pracownik po szkole podstawowej lub zasadniczej zawodowej zarobi 2800 netto za 280 godzin w miesiącu * 10 zł netto na godzinę

Wynagrodzenie Wójta po raz kolejny, czyli opowiadamy o tym, jak wierny Toadi zapomniał ustalić wynagrodzenie swojemu Ightornowi i co z tego zaniedbania dla nich wynika.

Mam nadzieje, że nie tylko ja to zauważam, ale w Rudnikach powstała w ostatnich latach nowa tradycja. Stworzyli ją oczywiście niezawodny Wójt i jego wierny Przewodniczący. Tradycja ta polega na uchwalaniu przez Radę Gminy „zgniłych jaj” w okresie międzyświątecznym, gdzie większość ludzi zajęta jest zupełnie czymś innym, niż śledzenie poczynań naszych włodarzy, co oni skrzętnie starają się wykorzystywać. Tak też miało się stać w minionym roku, gdy na sesji w dniu 29 grudnia pod głosowanie poddana została uchwała dotycząca wynagrodzenia naszego Wójta (o tej sprawie wspominaliśmy już tutaj - PPPS z dnia 04.01.2016). I, o dziwo, nie chodziło wcale o podwyżkę tego wynagrodzenia, co by nas zapewne nie zdziwiło, bo nasz Wójt jest znany ze skuteczności do pozyskiwania środków (szczególnie własnych), lecz dopiero o jego ustalenie! Okazało się bowiem, że w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Urzędzie Gminy w Rudnikach stwierdzono, iż nasz Wszechwiedzący pobierał w okresie 12/10–12/15 wynagrodzenie, jak również wypłacił sobie niemały ekwiwalent za niewykorzystany urlop, w sposób zupełnie bezprawny (fragment wystąpienia pokontrolnego RIO Opole do wglądu tutaj).

Wierny Przewodniczący zapomniał po prostu ustalić Wójtowi wynagrodzenie …

Obaj nasi bohaterowie uznali ostatecznie, że sprawę związaną z dotychczasową bezprawną wypłatą wynagrodzenia „zamiotą pod dywan” i jak gdyby nic się nie stało, zgodnie z zaleceniem RIO Opole, uchwalą Wójtowi wysokość pensji na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia minionego roku. Pech chciał jednak, że przedmiotowa uchwała wzbudziła nasze zainteresowanie… Uważamy, że sprawy tej nie można i wręcz nie należy pozostawić niewyjaśnionej i na pewno nie należy pozwolić naszym włodarzom „zamieść jej pod dywan”, tak jak zamierzali to uczynić na wspomnianej wyżej sesji. Przecież działanie Wójta i wiernego Przewodniczącego podlega pod co najmniej trzy poważne zarzuty:

1. Niegospodarność.
2. Niedopełnienie obowiązków służbowych.
3. Złamanie dyscypliny finansów publicznych.


W zasadzie sprawą z automatu, natychmiast po zakończeniu kontroli w Urzędzie Gminy w Rudnikach winien się zająć Regionalny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych z Opola, tak więc na początek postanowiliśmy wysłać do niego wniosek o udzielenie informacji na temat dotychczas podjętych przez niego działań w przedmiotowej sprawie. Poza tym, wysłaliśmy również zapytanie do wiernego Toadiego, aby poinformował nas o podjętych przez siebie działaniach, mających na celu jak najszybsze odzyskanie bezprawnie wypałconych z Urzędu Gminy ogromnych pieniędzy. Przy czym, akurat w jego przypadku, nie oczekujemy merytorycznej odpowiedzi i w zasadzie dalsze nasze działania w tej sprawie zależeć będą od odpowiedzi uzyskanej od Rzecznika. O jakichkolwiek nowych informacjach w przedmiotowej sprawie, będziemy oczywiście na bieżąco informować ...

PS (17 lutego 2016)

Tak więc otrzymaliśmy odpowiedź Toadiego, która merytorycznie znacznie odbiega od naszych oczekiwań. Panie Przewodniczący, my nie kwestionujemy faktu wypłaty wynagrodzenia jako takiego, lecz kwestionujemy brak ustalenia jego wysokości, co należało tylko i wyłącznie do Pana obowiązków. Być może Pana ukochany Wójtunio nie chciał otrzymywać po kilkanaście tysięcy złociszy miesięcznie, lecz znacznie mniej. Dlaczego więc naraził Pan Urząd Gminy na straty związane z rozrzutnym gospodarowniem przez Pana osobę nie swoimi, lecz publicznymi (czyli w Pana mniemaniu pewnie niczyimi), pieniędzmi? Podsumowując, trzy postawione powyżej zarzuty wobec Pana, czyli niedopełnienie odowiązków publicznych, niegospodarność oraz niedotrzymanie dyscypliny finansów publicznych okazują się jak najbardziej zasadne ... Szkoda tylko, że ponownie udzielając wymijającej odpowiedzi w przedmiotowej sprawie, liczy Pan na uniknięcie odpowiedzialności za swoje niekompetentne postepowanie ... :(

Prawie w tym samym czasie nadeszła odpowiedź Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO Opole na nasze zapytanie. Ma ona jednak, podobnie jak odpowiedź wiernego Toadiego, charakter wymijający ... Rzecznik twierdzi, że do momentu udzielenia nam odpowiedzi nie wpłynęło do niego zawiadomienie RIO Opole o ujawnieniu faktu złamania dyscypliny fiansów publicznych przez Ightorna i wiernego Toadiego z Rudnik, w związku z czym nie podjął on żadnych działań w przedmiotowej sprawie. Chcielibyśmy jednak zwrócić Waszą uwagę na fakt, że w przypadku wykrycia przez kontrolę, przeprowadzoną w tym przypadku przez RIO Opole, naruszenia dyscypliny finansów publicznych, co niewątpliwie miało miejsce w Rudnikach w sprawie bezprawnej wypłaty wynagrodzenia Wójta w okresie 2010-2015, winny być to niezwłocznie i zupełnie automatycznie zgłozone przez organ kontrolujący, którym było RIO Opole, Regionalnemu Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych. Jako, że Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych póki co wiedzy o złamaniu dyscypliny finansów publicznych przez wiernego Toadiego i jego ukochanego Wójtunia nie posiadł (działając przy RIO Opole?), postanawiamy skierować stosowne zapytanie w przedmiotowej sprawie do Prezesa RIO Opole, pytając o podjęte przez niego działania ... :)

PPS (4 kwietnia 2016)

W międzyczasie otrzymaliśmy kolejną wymijającą odpowiedź w przedmiotowej sprawie, tym razem od Prezesa RIO Opole. Odpowiedź ta wskazuje jednoznacznie, że RIO Opole nie wiadomo czemu (koleżeństwo, fałszywie rozumiana solidarność...?) nie jest zainteresowane podejmowaniem jakichkolwiek działań mających na celu pociągnięcie do odpowiedzialności winnych naruszenia dyscypliny finansów publicznych (naszego gminnego Ightorna i jego wiernego Przewodniczącego), które to naruszenia sama w wyniku przeprowadzonej w Rudnikach kontroli jednoznacznie stwierdziła... Dziwne to wszystko i zupełnie dla mnie niezrozumiałe, choć jak mówi staropolskie przysłowie, gdzie nie wiadomo o co chodzi, to tak naprawdę chodzi zawsze o to samo... Wszystkie otrzymane dotychczas wymijające odpowiedzi od instytucji, które przedmiotową sprawą winny się zająć, utwierdzają mnie w przekonaniu, że jest to kolejna sprawa z Rudnik, która winna zostać wyjaśniona, a nie zamieciona "pod dywan". Tak więc nie odpuszczamy i pytamy dalej... Kolejnym pytanym jest Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, do którego kierujemy kolejny nasz wniosek,mając nadzieję, że on właśnie całą sprawę wyjaśni. Ciąg dalszy oczywiście nastąpi w miarę rozwoju wypadków w przedmiotowej sprawie...


PPPS (13 maja 2016)

Mimo mojej paraskewidekatriafobii, postanowiłem właśnie dzisiaj opisać ciąg dalszy historii bezprawnej wypłaty wynagrodzenia Wójtuniowi przez wiernego Toadiego. W dniu dzisiejszym nadeszła odpowiedź Generalnego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych na nasz wniosek w przedmiotowej sprawie. Pomimo wcześniejszych prób zamiecenia sprawy pod dywan przez wiernego Toadiego oraz Prezesa RIO Opole, sprawa do nich wróciła. Generalny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych wyraźnie pogroził im palcem i nakazał w trybie art.95 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przekazanie sprawy Regionalnemu Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych, który to w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące i nie krótszym niż miesiąc, winien otrzymać właśnie od nich informacje o działaniach podjętych w przedmiotowej sprawie, mimo że wcześniej nie widzieli oni konieczności podejmowania tych działań ...

PPPPS (15 lutego 2017)

Regionalnemu Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych w Opolu wyraźnie "nie leży" sprawa bezprawnie wypłacanego wynagrodzenia dla CIONG-LE-MAO przez jego wiernego Przewodniczącego. Do chwili obecnej nie dał niestety rady jej wyjaśnić, mimo iż w dniu 9 września 2016 doręczono mu Zarządzenie Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, nakazujące mu podjęcie czynności sprawdzających w sprawie naszego zawiadomienia i zakończenie postępowania w terminie do 120 dni od daty otrzymania zarządzenia. Termin przeprowadzenia przedmiotowego postępowania, mimo zupełnej niechęci Regionalnego Rzecznika do jego przeprowadzenia, minął już według wszelkich znaków na niebie i ziemii, tak więc ostatecznie postanowiliśmy zapytać o jego wyniki. W dniu 26 stycznia bieżącego roku skierowaliśmy do niego pismo z zapytaniem i w chwili obecnej czekamy na odpowiedź ... :)

PPPPPS (17 lutego 2017)

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy odpowiedź Regionalnego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych z Opola w sprawie naszego wcześniejszego zapytania. Ku naszemu zadowoleniu zdecydował się on w końcu podzielć nasze stanowisko w sprawie bezprawnie wypałconego wynagrodzenia dla naszego gminnego CIONG-LE-MAO przez jego bardzo, bardzo wiernego, ale równie nie merytorycznego, Przewodniczącego i wystosował wniosek o ukaranie za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie czynów objętych karalnością naruszenia dyscypliny finansów publicznych ... Co to oznacza? Mamy nadzieję, że solidną karę! (to oczywiście żart, bo potrafimy kojarzyć dotychczasowe fakty). Ostatecznie jednak postanawiamy to sprawdzić i kierujemy do niego kolejne zapytanie w tej sprawie ...

PPPPPPS (16 marca 2017)

Niniejszym możemy Was poinformować, że sprawę udało nam się doprowadzić do takiego etapu, że w dniu 11 kwietnia bieżącego roku, przeciwko naszemu Wójtowi, odbędzie się w Opolu rozprawa o naruszenie przez niego dyscypliny finansów publicznych! Na pewno nie omieszkamy poinformować o jej wyniku, mając nadzieję na wymierzenie mu sprawiedliwej kary ...

ZAKOŃCZENIE (5 kwietnia 2017)

Znamy już wyrok, jaki zapadł w tej, wydawałoby się prostej i oczywistej sprawie przeciwko Ightornowi. Niestety dla nas, a ku jego pewnie przeogromnemu zadowoleniu, został on uniewinniony od postawionych mu z przymusu, przez Regionalnego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych z Opola, zarzutów ... :(

Na nic zdało się, że przez cały czas nie pozwoliliśmy zamieść przedmiotowej sprawy pod dywan, tak jak zamierzali to uczynić Wójt i jego, pozbawiony własnego zdania, ale za to bardzo wierny Przewodniczący, już na samym jej początku. Nawet pomimo postawy Regionalnego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych z Opola, który po przeprowadzonej w Rudnikach przez RIO Opole kontroli, nie pozostał niestety w przedmiotowej sprawie neutralny i obiektywny, lecz wszelkimi sposobami starał się uniknąć postawienia Ightornowi zarzutów, udało nam się, przy pomocy Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych z Warszawy, skierować sprawę pod osąd. Dodam jeszcze, że zarzuty przeciwko Wójtowi zostały wykryte przez kontrolerów RIO Opole, którzy w swoim raporcie nie mają żadnych wątpliwości w tej sprawie. Stwierdzają oni wyraźnie, że winę za zaistniałą sytuację ponosi Wójt. Jednak po raz kolejny włodarze pokazali nam, że nie o sprawiedliwośc i uczciwość tutaj chodzi, lecz przede wszystkim o interes własny. Przecież ukaranie Ightorna choćby upomnieniem oznaczałoby dla niego niemożność lub znaczne ograniczenie członkowstwa w wielu instytucjach oraz organizacjach na poziomie wojewódzkim, co z kolei miałoby wpływ na jego, już teraz przecież ogromne, wpływy finansowe z tytułu pełnienia funkcji publicznych ...

Szkoda, że w przedmiotowej sprawie nic więcej uczynić już nie możemy. Oskarżycielem Wójta został, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Regionalny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych z Opola, który od początku daleki był od obiektywizmu i chęci postawienia Ightornowi jakichkolwiek zarzutów. Tak więc w chwili obecnej pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że nasz czas poświęcony przedmiotowej sprawie, mimo rozwiązania jej na naszą niekorzyść, nie został stracony. Mamy nadzieję, że zapamiętacie w jaki sposób sprawy takie jak ta, naszego Ightorna i bezprawnie wypłaconego mu wynagrodzenia i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, przez kogo i jak były dotychczas w opolskim roziązywane, co z kolei doprowadzi do zmiany sposobu ich rozwiązywania w przyszłości, poprzez odpowiednie i przemyślane wybory wszelkich ich uczestników, na co w chwili obecnej bardzo liczymy ... :)Powrót do strony głównej
Strona internetowa "moje-rudniki.pl" jest zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Katowicach - Wydział I Cywilny w rejestrze dzienników i czasopism pod pozycją Pr.2927
Kod strony - moje-rudniki.pl (2018)